Algemene Kine

Kinesitherapie

Klachten aan het bewegingsapparaat, van acute- of chronisch oorsprong, vergen een kinesitherapeutische behandeling. In deze praktijk wordt de patiënt aan de hand van een intake gesprek, een algemeen- en specifiek klinisch onderzoek vanuit een biopsychosociaal model benaderd. Hierbij wordt de biologie en psychologie binnen een sociaalmaatschappelijk kader in kaart gebracht. Zowel structurele als functionele stoornissen en beperkingen worden onder de loep genomen alsook externe en interne factoren die een invloed kunnen hebben op het functioneren. 

Shared decision making

Van hieruit wordt in samenspraak met de patiënt een behandelplan opgesteld via gezamenlijke besluitvorming (shared decision making), waarbij je als patiënt de centrale rol inneemt tijdens de revalidatie. Kortom, u wordt als patiënt benaderd vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat het lichaam niet op te delen valt in stukjes maar als een geheel moet aanzien worden waarbij de psyche en het lichaam als één functioneert (“mens sana in corpore sano”).